Algemene voorwaarden

De onderstaande werkzaamheden zijn niet in de bijgevoegde genoemde totaalprijs inbegrepen;
Tenzij anders vermeld in bovenstaande offerte.
 • Te nemen voorzieningen ten behoeve van bereikbaarheid werkterrein.
 • Te nemen voorzieningen ten behoeve van bescherming bestaande situatie en reeds gemaakt werk.
 • Voorzieningen t.b.v. milieu en/of geluidmaatregelen.
 • Te nemen Verkeersmaatregelen.
Door ons gehanteerde uitgangspunten:
 • Werkterrein wordt volledig en obstakelvrij ter beschikking gesteld, bereikbaar en begaanbaar voor werknemers en (zwaar) materieel.
 • Uitvoering in één aaneengesloten fase op normale werkdagen ( maandag t/m vrijdag) van 7.30 tot 16.15 uur, gerekend met volle dagproducties. Meerdere fasen en afwijkende werktijden kunnen voor verrekening in
  aanmerking komen.
 • Ongedeelde opdracht. ( bij een gedeelde opdracht gelden, nader overeen te komen, andere verrekenprijzen.)
 • Bij rooiwerkzaamheden de bomen vrij kunnen vallen.
 • Stobben van bomen frezen exclusief afvoer van het freesmateriaal.
 • De opdrachtgever dient voor aanvang van de werkzaamheden de te verwijderen bomen en/of begroeiing duidelijk te blessen/markeren.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor aanvang van de werkzaamheden voor de eventueel benodigde kapvergunning en het laten uitvoeren van een inventarisatie in het kader van de Flora & Faunawet.
 • De opdrachtgever dient de ligging van kabels en leidingen duidelijk aan te geven d.m.v. proefsleuven aan de hand van een door de opdrachtgever gedane Klic‐melding.
Milieu en veiligheid:
 • De opdrachtgever draagt zorg voor zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Milieubeheer en het bouwstoffenbeleid in het bijzonder.
 • Evt. af te voeren grond dient te zijn voorzien van een chemische analyse waaruit blijkt dat alle waarden van de grond onder de streefwaarde blijven. Is dit niet het geval dan zullen additionele verwijderings‐ en bijbehorende afvoerkosten berekend moeten worden.
 • Jos Kanters Groenvoorziening BV is verantwoordelijk voor het treffen van milieu‐ en veiligheidsmaatregelen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften tijdens de uitvoering van het werk.
Administratieve voorwaarden:
 • Voor zover hiervoor niet is afgeweken zijn op al onze aanbiedingen de UAV 1989 van toepassing en de algemene consumentenvoorwaarden voor de deelnemers aangesloten bij de stichting Groenkeur en leden van de Vereniging van hoveniers en groenvoorzieners welke als bijlage is toegevoegd.
 • Benoemde werkzaamheden worden ingepland voor uitvoering nadat deze offerte door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en bij Opdrachtnemer is retour ontvangen.
 • Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing de algemene verkoop‐, leverings‐, en aannemingsvoorwaarden Jos Kanters Groenvoorziening, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost‐Brabant dd. 22‐07‐2002.
 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief B.T.W.
 • Verrekening van meer‐ en minderwerk vindt plaats in geval van wijziging in de opdracht, dan wel voorwaarden
  van uitvoering.
Garantiebepaling:
 • Garantie volgens bepalingen in het bestek.
 • Na uitgevoerde (deel)opdracht dienen wij de hoeveelheden bij u in en verwachten binnen 2 dagen na deze afgifte een tegen bon van de uitgevoerde werkzaamheden. Indien deze termijn overschreden wordt gaan wij uit van de correctheid van de ingediende hoeveelheden en gaan wij over tot facturering.
 • Wij doen onze prijs gestand tot 3 maanden na offertedatum.
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.